Hoàng – House

Chủ đầu tư: Lê Duy Hoàng

Địa chỉ: 14 - Duy Tân - Đà Nẵng